محوطه سازی

   محوطه سازی

محوطه سازی از  مقدماتی ترین اقداماتی است که  شمامی توانید از pabnagroup برای پروژه های خود بخواهید.در این بخش متخصصان مابا ارائه طرح های مختلف به فضــای بیرونی پروژه شما قدرت خاص می دهند.

 

محوطه سازی

پروژه های نما

فودکورت ترمینال سلام

فودکورت ترمینال سلام

فرودگاه امام خمینی

کافه و رستوران بلاویتا

کافه و رستوران بلاویتا

مگامال

 کافه و رستوران هابش

کافه و رستوران هابش

مگامال