تفاوت معماری سبز و پایدار

تفاوت معماری سبز و پایدار

1398 اسفند 1

تفاوت معماری سبز و پایدار

ساختمان پایدار به عنوان «موسس و مدیریت مسؤول محیط ساخته شده‌ی سالم بر اساس منابع کارآمد و اصول «زیست محیطی» تعریف می‌شود. ساختمان‌ های طراحی شده‌ی پایدار بایستی تاثیر خود را بر محیط زیست از طریق انرژی و بهره‌ وری منابع کاهش دهند. طراحی پایدار ادغام متفکرانه‌ ی معماری سبز با مهندسی برق، مکانیک و سازه است. علاوه بر نگرانی در زمینه‌ی سنت فرهنگی، زیباشناسی، تناسبات،‌مقایس، بافت، سایه و نور در نظر گرفته شود و تاسیسات بایستی نگران هزینه‌ های بلند مدرت مربوط به هزینه‌ های زیست محیطی اقتصادی و انسانی باشد. ساختمان سبز همانند بدن انسان عمل می‌کند و بر روی فرایند هایی تمرکز دارد که با عملکرد های اکولوژیکی در ساختمان ادغام شده است تا آب و هوا را دریافت ذخیره و فیلتر کند و فرایندی مطلوب برای سایر عملکردها فراهم آورد.